Ujawnienia produktowe i podmiotowe

UJAWNIENIA PRODUKTOWE

Ujawnienia produktowe na gruncie SFDR można podzielić na 3 grupy:

1. informacje przedkontraktowe obejmujące opis następujących elementów:

    • sposobu, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych przez podmiot decyzjach inwestycyjnych / w świadczonych usługach doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego oraz wyników oceny wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu udostępnianych produktów – w przypadku gdy ww. ryzyka są znaczące (gdy w ocenie podmiotu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są nieznaczące – wystarczające jest jasne wyjaśnienie przyjętego podejścia) (art. 6 SFDR);
    • wyjaśnienie w jaki sposób bierze pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych („PAI”) dla czynników zrównoważonego rozwoju, oświadczenie o dostępności informacji o PAI w sprawozdaniach okresowych zgodnie z art. 11 ust. 2 SFDR (gdy podmiot nie bierze pod uwagę PAI – wystarczające jest oświadczenie o nie braniu pod uwagę PAI w odniesieniu do każdego produktu finansowego oraz wyjaśnienie przyjętego podejścia ) (art. 7 SFDR);
    • w odniesieniu do produktu finansowego promującego aspekt środowiskowy lub społeczny lub oba te aspekty, przy czym spółki, w które dokonywane są inwestycje stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania – informacje na temat sposobu w jaki dany produkt zapewnia uwzględnienie tych aspektów oraz informacje o indeksie wyznaczonym jako wskaźnik referencyjny (jeśli został wyznaczony), czy i w jaki sposób jest on zgodny z ww. aspektami oraz wskazaniem gdzie można zapoznać się z metodami stosowanymi na potrzeby obliczania indeksu (art. 8 SFDR);
    • w odniesieniu do produktu finansowego, który ma na celu zrównoważone inwestycje i wyznaczono indeks jako wskaźnik referencyjny – informacje na temat dostosowania wyznaczonego indeksu do tego celu oraz wyjaśnienie dlaczego i w jaki sposób wyznaczony indeks dostosowany do tego celu różni się od ogólnego indeksu rynkowego (jeśli indeks nie został wyznaczony – wyjaśnienie w jaki sposób cel zrównoważonych inwestycji ma zostać osiągnięty) (art. 9 SFDR);
rozwiń
Zobacz także:
SFDR - najważniejsze
SFDR – najważniejsze
Akty delegowane do SFDR
Akty delegowane do SFDR
Zrównoważone produkty finansowe
Zrównoważone produkty finansowe
Sankcje za naruszenie przepisów SFDR
Sankcje za naruszenie przepisów SFDR
SFDR - FAQ
SFDR – FAQ
SFDR – co dostarczamy?
SFDR – co dostarczamy?

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841