SFDR – najważniejsze

  • SFDR znajdzie zastosowanie do uczestników rynku finansowego, którymi są, m.in. instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne, które świadczą usługi zarządzania portfelem, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI), spółki zarządzające przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (spółki zarządzające UCITS), jak również do doradców finansowych, którymi są, m.in. instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego, ZAFI i spółki zarządzające UCITS, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z odnośnymi przepisami, pośredników ubezpieczeniowych, którzy świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.
  • SFDR ustanawia zharmonizowane ramy przejrzystości w kontekście wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i brania pod uwagę niekorzystnych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez podmioty rynku finansowego działaniach.
  • SFDR określa sposób przedstawiania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych przez podmioty rynku finansowego.
  • To z SFDR wywodzi się definicja produktu finansowego zrównoważonego środowiskowo, rozumianego jako produkt finansowy, który promuje, między innymi, aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty, przy założeniu, że spółki, w które dokonywane są inwestycje stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania (art. 8 ust. 1 SFDR) oraz produkt finansowy, który ma na celu zrównoważone inwestycje i wyznaczono indeks jako wskaźnik referencyjny (art. 9 ust. 1 SFDR).

SFDR – porządek czasowy

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 9.12.2019 r.

Wejście w życie – 29.12.2019 r.

Data obowiązywania – 10.03.2021 r., przy czym SFDR przewiduje zróżnicowane daty wejścia w życie konkretnych obowiązków (przykładowo obowiązki odnoszące się do 1 i 2 celu środowiskowego weszły w życie 1.01.2022 r., natomiast obowiązki odnoszące się do pozostałych celów środowiskowych (3-6) weszły w życie 1.01.2023 r.).

Zobacz także:
Akty delegowane do SFDR
Akty delegowane do SFDR
Zrównoważone produkty finansowe
Zrównoważone produkty finansowe
Ujawnienia produktowe i podmiotowe
Ujawnienia produktowe i podmiotowe
Sankcje za naruszenie przepisów SFDR
Sankcje za naruszenie przepisów SFDR
SFDR - FAQ
SFDR – FAQ
SFDR – co dostarczamy?
SFDR – co dostarczamy?

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841