SFDR – FAQ

1. Jakie kryteria musi spełniać działalność, aby zakwalifikować ją jako działalność zrównoważoną środowiskowo?

Działalność zrównoważona środowiskowo to działalność spełniająca łącznie następujące kryteria:

    • wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych (łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone wykorzystywanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, ochrona o odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów) w myśl art. 10-16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Taksonomia UE”);
    • nie wyrządza poważnych szkód (do no signinficant harm, DNSH) dla żadnego z celów środowiskowych, zgodnie z art. 17 Taksonomii UE;
    • jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami określonymi w art. 18 Taksonomii UE (przestrzeganie zasad i praw w pracy oraz praw człowieka); oraz
    • spełnia techniczne kryteria kwalifikacji ustanowione przez Komisję na gruncie odnośnych przepisów Taksonomii UE (akty delegowane Komisji, m.in. Rozporządzenia delegowanego 2021/2139, przy czym toczą się prace nad projektem zmieniającym, dostępny jest także projekt aktu delegowanego Komisji dotyczący pozostałych 4 z 6 celów środowiskowych). [dotyczącego]
rozwiń
Zobacz także:
SFDR - najważniejsze
SFDR – najważniejsze
Akty delegowane do SFDR
Akty delegowane do SFDR
Zrównoważone produkty finansowe
Zrównoważone produkty finansowe
Ujawnienia produktowe i podmiotowe
Ujawnienia produktowe i podmiotowe
Sankcje za naruszenie przepisów SFDR
Sankcje za naruszenie przepisów SFDR
SFDR – co dostarczamy?
SFDR – co dostarczamy?

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841