Co DLK dostarcza przy licencji banku komercyjnego

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

 • ustalenie zakresu usług i planowanej skali działalności, w tym działalności transgranicznej w UE
 • ustalenie zasobów wymaganych w pierwszych 3 latach działalności, w szczególności w odniesieniu do kapitału założycielskiego, funduszy własnych, struktury organizacyjnej, zatrudnienia oraz założycieli i osób przewidzianych do objęcia w banku stanowisk członków zarządu oraz rady nadzorczej
 • ustalenie struktury organizacyjnej grupy
 • ustalenie zakresu i skali działalności transgranicznej w UE, w tym zakresu terytorialnego, formy działalności (oddział lub transgraniczne świadczenie usług), wymogów właściwych organów nadzorczych

ZEZWOLENIE NA UTWORZENIE BANKU – ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ

 • opracowanie dokumentu wniosku
 • wsparcie w przygotowaniu statutu banku
 • opracowanie wzorcowego programu działalności i planu finansowego na co najmniej trzyletni okres oraz wsparcie w dostosowaniu jego treści do wnioskodawcy
 • wsparcie w zebraniu i opracowaniu dokumentacji dotyczącej założycieli i ich sytuacji finansowej, a także przygotowanie wymaganych oświadczeń
 • wsparcie w zebraniu i opracowaniu dokumentacji dotyczącej osób przewidzianych do objęcia stanowisk członków zarządu banków, a także przygotowanie wymaganych oświadczeń
 • opracowanie schematu struktury organizacyjnej grupy
 • opracowanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania, w tym systemu kontroli wewnętrznej

ZEZWOLENIE NA UTWORZENIE BANKU – ETAP POSTĘPOWANIA

 • okresowa komunikacja z organem co do postępów sprawy
 • sporządzenie odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów
 • wykonanie dostosowań, których organ wymaga w trakcie postępowania
 • uzyskanie zezwolenia na utworzenie banku

ZEZWOLENIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ BANK – ETAP PRZYGOTOWAWCZY

 • asysta w postępowaniu rejestrowym dotyczącym banku i uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
 • analiza warunków określonych w decyzji o utworzeniu banku i opracowanie wymaganej dokumentacji
 • weryfikacja spełnienia warunków określonych w decyzji o utworzeniu banku oraz wymogów kapitałowych i organizacyjnych

ZEZWOLENIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ BANK – ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ

 • opracowanie dokumentu wniosku
 • opracowanie dokumentacji, procedur oraz opisów rozwiązań i systemów dotyczących działalności maklerskiej – jeśli jej wykonywanie jest planowane
 • opracowanie wzorcowej dokumentacji w zakresie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej i wsparcie w jej dostosowaniu do specyfiki banku
 • opracowanie wewnętrznych regulaminów i instrukcji

ZEZWOLENIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ BANK – ETAP POSTĘPOWANIA

 • przygotowanie do kontroli spełnienia warunków wydania zezwolenia przeprowadzanej przez UKNF oraz asysta w trakcie trwania kontroli
 • komunikacja z organem
 • sporządzenie odpowiedzi na wezwania przedstawiane przez organ i wykonywanie dostosowań wymaganych przez organ
 • uzyskanie zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez bank
Zobacz także:
Wymogi i etapy licencji banku komercyjnego

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji banku komercyjnego
Przygotowanie do licencji banku komercyjnego

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji banku komercyjnego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841