Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – FAQ

 1. Czy prowadzenie platform crowdfundingowych w zakresie zbiórek na rzecz osób prywatnych (konsumentów) będzie objęte regulacjami dotyczącymi crowdfundingu?
  • Nie, Rozporządzenie ECSP stosuje się wyłącznie do usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (nie stosuje się go do usług świadczonych na rzecz właścicieli projektów będących konsumentami).
 2. Czy prowadzenie platform w zakresie tzw. crowdfundingu donacyjnego wymaga posiadania licencji KNF?
  • Nie, licencja crowdfundingowa będzie wymagana wyłącznie w zakresie tzw. crowdfundingu pożyczkowego lub inwestycyjnego.
 3. Jakie są dopuszczalne formy prawne prowadzenia działalności jako dostawca finansowania społecznościowego?
  • Zgodnie z Rozporządzeniem ECSP zezwolenie na prowadzenie działalności crowdfundingowej może być udzielone na rzecz osoby prawnej. Aktualny projekt ustawy crowdfundingowej nie precyzuje, jakie konkretnie rodzaje osób prawnych będą mogły ubiegać się o zezwolenie. Można jednak zakładać, że będą to spółki kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna, ew. prosta spółka akcyjna).
 4. Jaka jest minimalna wysokość tzw. kapitału regulacyjnego wymaganego dla działalności dostawcy usług crowdfundingowych?
  • Rozporządzenie ECSP nie przewiduje bezwzględnego wymogu odnoszącego się do minimalnego kapitału zakładowego dostawcy usług crowdfundingowych. Istnieje wymóg dysponowania w każdym czasie ostrożnościowymi środkami ochrony w kwocie co do zasady nie niższej niż 25.000 EUR. Wymóg ten może być spełniony zarówno poprzez posiadanie odpowiednio wysokiego kapitału własnego, jak i posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej lub porównywalnej gwarancji.
 5. Jak długo trwa postępowanie o wydanie licencji crowdfundingowej?
  • Rozporządzenie ECSP przewiduje, że decyzja o udzieleniu zezwolenia lub o odmowie zezwolenia na prowadzenie działalności crowdfundingowej powinna zostać wydana w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W praktyce można zatem zakładać, że rzeczywisty termin wydania decyzji będzie wynosił więcej niż 3 miesiące, gdyż regułą w postępowaniach licencyjnych przed KNF jest kierowanie do wnioskodawcy dodatkowych wezwań do uzupełnienia wniosku w związku z kwestiami zarówno formalnymi, jak i merytorycznymi.
 6. Czy na podstawie licencji crowdfundingowej wydanej przez KNF można prowadzić działalność za granicą?
  • Tak, podmiot posiadający zezwolenie KNF na świadczenie usług crowdfundingowych będzie mógł świadczyć w innych państwach członkowskich EOG usługi finansowania społecznościowego na zasadzie tzw. jednolitej licencji. W tym celu dostawca powinien przedłożyć do KNF wykaz państw członkowskich, w których zamierza świadczyć usługi crowdfundingu wraz z danymi identyfikacyjnymi osób odpowiedzialnych za świadczenie usług w tych państwach oraz datą rozpoczęcia zamierzonego świadczenia usług.
 7. Czy w ramach crowdfundingu inwestycyjnego możliwe będzie oferowanie udziałów w spółce z o.o.?
  • Nie, na gruncie aktualnego projektu ustawy crowdfundingowej wyłączona zostanie możliwość przeprowadzenia crowdfundingu poprzez zaoferowanie objęcia lub nabycia udziałów w spółce z o.o. Jednocześnie przewidziany został 2-letni okres przejściowy, zgodnie z którym dotychczasowi operatorzy platform crowdfundingowych prowadzący taką działalność, będą mogli ją kontynuować na dotychczasowych zasadach (tj. w ramach swobody działalności gospodarczej) do 2023.11.10.


Zobacz także:
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - spis treści
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – spis treści
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - wpływ i wymogi
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – wpływ i wymogi
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - co dostarczamy
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – co dostarczamy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841