Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – spis treści

Przejdź do dedykowanego kompendium usług, platformy i zezwolenia crowdfunding

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych

I – Przepisy ogólne

a) zakres przedmiotowy

b) definicje ustawowe

II – Tajemnica zawodowa

a) zakres przedmiotowy (informacje objęte tajemnicą zawodową)

b) obowiązki dostawcy związane z tajemnicą zawodową

c) podmioty obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej

d) lista organów, na żądanie których ujawnia się informacje objęte tajemnicą zawodową

e) wyłączenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

f) odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie tajemnicy zawodowej

III – Obowiązki dotyczące archiwizowania i przechowywania dokumentacji przez dostawcę oraz prawo kontroli KNF

IV – Obowiązki informacyjne dostawców usług finansowania społecznościowego i nadzór KNF

a) obowiązek informowania KNF o prowadzonej działalności, sytuacji finansowej oraz istotnych zdarzeniach

b) obowiązek poinformowania KNF o zamiarze rozpoczęcia świadczenia usługi indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek

c) obowiązek przekazania KNF arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych

d) uprawnienie KNF do określenia innego niż język polski języka arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych i komunikatów marketingowych

e) warunki świadczenia usług finansowania społecznościowego na rzecz inwestora niedoświadczonego

f) warunki udostępniania arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych przez właściciela projektu związanego z udzielaniem pożyczek

g) wezwanie KNF w zakresie przekazywania dokumentacji i wyjaśnień w zakresie przestrzegania ustawy i Rozporządzenia ECSP

h) uprawnienie KNF do zlecenia firmie audytorskiej kontroli sprawozdań finansowych dostawcy

i) wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usługi finansowania społecznościowego

j) uprawnienia KNF w zakresie wstrzymania lub zakazania rozpoczęcia oferty finansowania społecznościowego albo przerwania jej przebiegu

k) uprawnienia KNF w zakresie wstrzymania lub zakazania przekazywania komunikatów marketingowych

l) uprawnienia KNF w zakresie wstrzymania lub zakazania świadczenia usług finansowania społecznościowego

m) uprawnienie KNF w zakresie przekazywania do publicznej wiadomości informacji o rodzaju i charakterze naruszeń przez dostawcę lub Insourcera przepisów Rozporządzenia ECSP.

n) przekazywanie przez KNF do publicznej wiadomości istotnych informacji mogących mieć negatywny wpływ na świadczenie usług finansowania społecznościowego przez dostawcę

V – Opłaty na pokrycie kosztów nadzoru

a) opłaty za udzielenie lub rozszerzenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego

b) roczna opłata za nadzór nad dostawcami usług finansowania społecznościowego

VI – Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów i środki naprawcze

a) uprawnienie KNF do wydawania decyzji nakazujących dostawcy zaprzestanie działań skutkujących powstawaniem naruszeń i niepodejmowania tych działań w przyszłości oraz nakładania na dostawcę kar pieniężnych

b) uprawnienie KNF do nakładania pozostałych sankcji administracyjnych, takich jak nakazanie odwołania członka zarządu dostawcy, nałożenie zakazu pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji kierowniczych u dostawcy, nałożenie na członka zarządu kary pieniężnej

VII – Odpowiedzialność cywilna w związku z arkuszem kluczowych informacji inwestycyjnych

a) odpowiedzialność właściciela projektu za prawidłowość, rzetelność i kompletność wszystkich informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych

b) odpowiedzialność dostawcy usług finansowania społecznościowego za prawidłowość, rzetelność i kompletność wszystkich informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy

c) odpowiedzialność dostawcy usług finansowania społecznościowego za prawidłowość tłumaczenia arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy

d) obowiązki odszkodowawcze podmiotów odpowiedzialnych za treść lub tłumaczenie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych

VIII – Przepisy karne

a) sankcja karna za prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego

b) sankcja karna za wykonywanie działalności polegającej na prowadzeniu publicznie dostępnego internetowego systemu informacyjnego kojarzącego inwestorów lub pożyczkodawców z właścicielami projektów ubiegającymi się o finansowanie przedsięwzięć gospodarczych ze środków pochodzących z emitowanych przez nich zbywalnych papierów wartościowych lub udzielonych im pożyczek w sposób inny niż określony w Rozporządzeniu ECSP.

c) sankcja karna za podanie w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych lub w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danych wpływających w istotny sposób na treść tych informacji

d) sankcja karna za dokonywanie oferty finansowania społecznościowego związanej z udzielaniem przez inwestorów pożyczek, bez udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych

e) sankcja karna za ujawnienie lub wykorzystanie przez podmiot obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej informacji stanowiącej tajemnicę zawodową

f) sankcja karna za wykroczenie w postaci naruszenia obowiązku archiwizowania i przechowywania dokumentów związanych ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego

Zobacz także:
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - wpływ i wymogi
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – wpływ i wymogi
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - co dostarczamy
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – co dostarczamy
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - FAQ
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841