Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – wpływ i wymogi

Przejdź do dedykowanego kompendium usług, platformy i zezwolenia crowdfunding

 1. Działalność dostawców usług crowdfundingowych będzie działalnością nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ramach nadzoru na dostawcę usług crowdfundingowych zostaną nałożone obowiązki w stosunku do KNF:
  • przekazywanie rocznych sprawozdań zawierających wykaz projektów finansowanych za pośrednictwem swojej platformy finansowania społecznościowego
  • przekazywanie informacji dotyczących prowadzonej działalności świadczenia usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, sytuacji finansowej dostawcy oraz zdarzeń, które mogą mieć wpływ na jego działalność w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego lub jego sytuację finansową (szczegółowy zakres i terminy przekazywania informacji ma zostać określić w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw instytucji finansowych)
  • informowanie o zamiarze rozpoczęcia działalności polegającej na świadczeniu usługi indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek – co najmniej 3 miesiące przed dniem jej rozpoczęcia
  • w przypadku świadczenia usługi ułatwiania udzielania pożyczek – przekazywanie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem przekazania tego arkusza potencjalnym inwestorom
  • w przypadku świadczenia usługi indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek w ramach usługi ułatwiania pożyczek – przekazywanie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy, na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem przekazania tego arkusza potencjalnym inwestorom
  • umożliwianie upoważnionym pracownikom KNF wstępu do siedziby lub lokalu dostawcy i wglądu do przechowywanej dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności dostawcy usług finansowania społecznościowego
  • sporządzanie i przekazywania – na żądanie KNF – kopii dokumentacji na trwałym nośniku oraz udzielanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie nadzoru KNF nad przestrzeganiem ustawy crowdfundingowej i Rozporządzenia ECSP
  • uiszczanie corocznej opłaty na pokrycie kosztów nadzoru
  • w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków określonych w ustawie crowdfundingowej i Rozporządzeniu ECSP – wykonanie środków naprawczych określonych przez KNF w drodze decyzji, polegających na zaprzestaniu działań skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowaniem tych działań w przyszłości
  • zapłacenie kary pieniężnej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków określonych w ustawie crowdfundingowej lub Rozporządzeniu ECSP – w przypadku nałożenia takiej kary przez KNF
 2. Na dostawcę usług crowdfundingowych zostanie nałożony szereg obowiązków w stosunku do klientów (inwestorów i właścicieli projektów):
  • informowanie klientów (w tym poprzez kierowanie komunikatów marketingowych) w sposób rzetelny, jasny i niewprowadzający w błąd na temat kosztów, ryzyk finansowych i opłat związanych z usługami lub inwestycjami w zakresie finansowania społecznościowego, kryteriów wyboru projektów oraz na temat charakteru usług finansowania społecznościowego i ryzyk związanych z tymi usługami
  • informowanie klientów, że usługi finansowania społecznościowego nie są objęte systemem gwarancji depozytów oraz że zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty nabyte za pośrednictwem platformy dostawcy nie są objęte systemem rekompensat dla inwestorów
  • identyfikowanie potencjalnych inwestorów niedoświadczonych i przeprowadzanie oceny oferowanych usług finansowania społecznościowego pod kątem ich adekwatności dla inwestora niedoświadczonego (test wiedzy aktualizowany co 2 lata oraz symulacja zdolności ponoszenia strat aktualizowana co roku)
  • zapewnienie inwestorom niedoświadczonym okresu namysłu przed zawarciem umowy wynoszącego 4 dni kalendarzowe, w którym to okresie inwestor niedoświadczony może w dowolnym momencie wycofać swoją ofertę inwestycyjną lub oświadczenie o wyrażeniu zainteresowania ofertą finansowania społecznościowego bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kary
  • przeprowadzenie oceny ryzyka kredytowego związanego z projektem lub właścicielem projektu – w przypadku, gdy dostawca usług crowdfundingowych określa cenę oferty finansowania społecznościowego
  • wykonanie co najmniej minimalnych środków należytej staranności wobec właścicieli projektów obejmujących uzyskanie:
   • dowodów niekaralności właściciela projektu,
   • dowodów, że właściciel projektu nie ma siedziby w jurysdykcji niechętnej współpracy z UE lub w państwie trzecim wysokiego ryzyka
  • dostarczanie w sposób ciągły oraz na wniosek inwestora szczegółowych informacji dotyczących każdego indywidualnego portfela pożyczek – w przypadku dostawców świadczących usługę zarządzania indywidualnym portfelem pożyczek.
  • zapobieganie konfliktom interesów, w szczególności poprzez niedopuszczanie jako właścicieli projektów osób powiązanych z dostawcą (swoich udziałowców, członków zarządu, pracowników, etc.)
  • przekazywanie inwestorom arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych sporządzonych przez właściciela projektu w odniesieniu do każdej oferty finansowania społecznościowego
  • przekazywanie udostępniania inwestorom tłumaczeń arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych na język urzędowy danego państwa członkowskiego – w przypadku promowania przez dostawcę oferty finansowania społecznościowego za pomocą w innym państwie członkowskim
  • zobowiązanie właściciela projektu do powiadamiania dostawcy o każdej zmianie informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych i niezwłoczne informowanie o tych zmianach inwestorów
Zobacz także:
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - spis treści
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – spis treści
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - co dostarczamy
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – co dostarczamy
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - FAQ
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841