Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – co dostarczamy

 1. Analiza modeli biznesowych pod kątem podlegania przepisom Rozporządzenia ECSP i ustawy crowdfundingowej
 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego (licencja crowdfundingowa)
  • Przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego
  • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji wewnętrznej wymaganej od wnioskodawcy (program działalności, opis struktury organizacyjnej, plany zatrudnienia, polityki i procedury wewnętrzne)
  • Reprezentacja w postępowaniu licencyjnym przed KNF i wsparcie w zakresie udzielania odpowiedzi na wezwania KNF
 3. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie świadczenia usługi indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek
  • Przygotowanie zawiadomienia do KNF i reprezentacja przed KNF
  • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji dołączanej do zgłoszenia (opisy i procesy oceny ryzyka kredytowego, wzory pełnomocnictw od inwestorów, polityka funduszu zabezpieczającego, informacje o planowanych środkach ograniczenia ryzyka wymaganych od właścicieli projektów)
 4. Przygotowanie pełnej dokumentacji dla celów zgodności z Rozporządzeniem ECSP i przepisami ustawy crowdfundingowej:
  • wsparcie w opracowaniu programu działalności oraz planu organizacji i zarządzania,
  • opracowanie i wsparcie we wdrożeniu procedur i polityk wewnętrznych (zarządzanie ryzykiem, procedury księgowe,  kontrola wewnętrzna, rozpatrywanie reklamacji, plan ciągłość działania,  zarządzanie konfliktami interesów, outsourcing, ochrona przetwarzania danych, w tym informacji objętych tajemnicą zawodową, weryfikacja arkuszy kluczowych informacji inwestycyjnych, limity inwestycyjne dla inwestorów niedoświadczonych)
  • opracowanie oraz audyt dokumentacji kontraktowej z klientem platformy crowdfundingowej (regulamin platformy, wzory umów, pełnomocnictw)
 5. Wsparcie w przypadku kontroli organów nadzorczych i reprezentacja w postępowaniach o nałożenie sankcji administracyjnych przed właściwym organem nadzoru
Zobacz także:
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - spis treści
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – spis treści
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - wpływ i wymogi
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – wpływ i wymogi
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - FAQ
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841