Data Act

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/2854 Z DNIA 13 GRUDNIA 2023 R. W SPRAWIE ZHARMONIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SPRAWIEDLIWEGO DOSTĘPU DO DANYCH I ICH WYKORZYSTYWANIA ORAZ W SPRAWIE ZMIANY ROZPORZĄDZENIA (UE) 2017/2394 I DYREKTYWY (UE) 2020/1828 (AKT W SPRAWIE DANYCH)

Wprowadzenie

Data Act, czyli unijne rozporządzenie w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania jest przejawem przyczyniania się do ustanawiania prawdziwego rynku wewnętrznego danych, w ramach rozwoju cyfryzacji UE. Przepisy rozporządzenia mają na celu uregulowanie zasad wykorzystania danych wytwarzanych przez urządzenia skomunikowane, tak aby posiadacze danych udostępniali dane ich odbiorcom w Unii na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących zasadach oraz w sposób przejrzysty.

Najważniejsze informacje

Jednym z głównych celów rozporządzenia jest ułatwienie zmiany dostawcy usług przetwarzania danych, tym samym akt wywrze znaczący wpływ na dostawców chmury obliczeniowej.
Dane z produktu i usługi powiązanej powinny być domyślnie łatwo, bezpiecznie, bezpłatnie oraz jeżeli jest to możliwe bezpośrednio dostępne dla użytkownika. W zakresie poniesionych kosztów w związku z udostępnianiem danych można uzgodnić rekompensatę.
W przypadku kolizji aktów, przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) stosuje się w pierwszej kolejności.

rozwiń

Kalendarz kamieni milowych

  • 23.02.2022 – ogłoszenie projektu rozporządzenia Data Act (przejdź)
  • 9.11.2023 – przyjęcie Data Act przez Parlament (przejdź)
  • 27.11.2023 – przyjęcie Data Act przez Radę (przejdź)
  • 22.12.2023 – publikacja Data Act w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (przejdź)
  • 11.01.2024 – wejście w życie przepisów Data Act
  • 12.09.2025 – rozpoczęcie stosowania przepisów Data Act, z zastrzeżeniem, że rozdział dot.  obowiązków posiadaczy udostępniania danych ustanowionych na mocy prawa Unii ma zastosowanie wyłącznie do udostępniania danych ustanowionych na mocy prawa Unii lub prawa krajowego przyjętego zgodnie z prawem Unii, które to prawo Unii lub prawo krajowe przyjęte zgodnie z prawem Unii wchodzi w życie dniu 12 września 2025 r.
    –  rozdział dot. nieuczciwych postanowień umownych między przedsiębiorstwami dotyczący dostępu do danych i ich wykorzystywania ma zastosowanie do umów zawartych po tym dniu
  • 12.09.2026 – rozpoczęcie stosowania obowiązków w zakresie projektowania i produkowania produktów skomunikowanych oraz projektowania i świadczenia powiązanych usług w taki sposób, aby dane z produktu i usługi powiązanej (w tym stosowne metadane), były odpowiednio dostępne dla użytkownika.
  • 12.09.2027 – rozpoczęcie stosowania rozdziału dot. nieuczciwych postanowień umownych między przedsiębiorstwami dotyczące dostępu do danych i ich wykorzystywania do umów zawartych do dnia 12 września 2025 r. włącznie, pod warunkiem że zostały zawarte na czas nieokreślony lub wygasają co najmniej 10 lat po dniu 11 stycznia 2024 r.
Zobacz także:
Projekt rozporządzenia IPR (2022-2025*)
Projekt rozporządzenia IPR (2022-2025*)
Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)

licencjonowanie - nadzór - reautoryzacja

Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)
Projekt rozporządzenia PSR (2023-2026*)

płatności - jednolite zasady w całej UE

Projekt rozporządzenia PSR (2023-2026*)
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)

usługi - licencje

Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)
Rozporządzenie DORA (2020-2023*)

regulacje ICT - nadzór ostrożnościowy - nadzór paneuropejski

Rozporządzenie DORA (2020-2023*)
Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)

zdolność kredytowa - ESG

Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)
Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

ustawa lombardowa

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)

outsourcing - kary - usługi płatnicze

Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)
Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

środki bezpieczeństwa finansowego - online ID - AMLA (organ paneuropejski AML)

Pakiet AML/CFT (2021-2023*)
Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)

sektor prywatny - europejskie portfele tożsamości cyfrowej

Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841