Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)

DYREKTYWA (UE) W SPRAWIE USŁUG PŁATNICZYCH I USŁUG ZWIĄZANYCH Z PIENIĄDZEM ELEKTRONICZNYM W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO, ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ 98/26/WE I UCHYLAJĄCA DYREKTYWY (UE) 2015/2366 I 2009/110/WE

Wprowadzenie

 • Projekt trzeciej dyrektywy w sprawie usług płatniczych i usług związanych z pieniądzem elektronicznym (ang. Payment Services Directive 3) („PSD3”) jest jednym z elementów pakietu aktów, dotyczących regulacji rynku usług płatniczych (payment services) i dostępu do danych finansowych (open finance), opublikowanego przez Komisję Europejską w czerwcu 2023 r. Celem Komisji jest m.in. rewizja dotychczasowych zasad wynikających z dyrektywy 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego („PSD2”) i podniesienie poziomu bezpiecznego dokonywania płatności w UE.
 • Projekt PSD3 w znacznym stopniu reguluje kwestie, które obecnie uregulowane są w przepisach Tytule II PSD2 dotyczącym dostawców usług płatniczych. Przepisy te określają wymogi dla uzyskania zezwolenia na działalność w charakterze instytucji płatniczej. W Projekcie PSD3 zawarto aktualizacje i wyjaśnienia przepisów związanych z instytucjami płatniczymi, oraz uwzględniono dotychczasowe instytucje pieniądza elektronicznego jako podkategorię instytucji płatniczych (i w związku z tym przewiduje się uchylenie dyrektywy 2009/110 w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością („EMD2”)).
 • Docelowo PSD3 regulować będzie zatem:
  1. zasady dopuszczenia instytucji płatniczych do działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych i usług związanych z pieniądzem elektronicznym w obrębie Unii,
  2. uprawnienia i narzędzia nadzorcze w zakresie nadzoru nad instytucjami płatniczymi.
 • Pakiet regulacji dot. płatności i otwartych finansów ogłoszony przez Komisję obejmuje także projekt rozporządzenia w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego („PSR”), które nakłada na dostawców usług płatniczych nowe obowiązki, w tym mające zapewnić lepszą ochronę użytkowników usług płatniczych (Projekt rozporządzenia PSR) oraz projekt rozporządzenia w sprawie ram dostępu do danych finansowych („FIDAR”), którego celem jest zapewnienie przejrzystych praw i obowiązków w kontekście zarządzania udostępnionymi danymi klienta w sektorze finansowym.
 • Projekt PSD3 przewiduje zmianę dyrektywy 98/26 w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych, a także uchylenie PSD2 oraz EMD2.

Najważniejsze informacje o PSD3

 1. Przepisy obowiązującej obecnie dyrektywy PSD2 zostaną „podzielone” pomiędzy PSR i PSD3. Większość przepisów regulujących prawa i obowiązki, odpowiednio dostawców usług płatniczych i użytkowników, związane ze świadczeniem usług płatniczych „przeniesionych” zostanie do PSR, zaś przepisy regulujące wymogi dla uzyskania zezwolenia na działalność w charakterze instytucji płatniczej oraz uprawnienia i narzędzia nadzorcze nad tymi instytucjami „przeniesione” zostaną do PSD3.
 2. Zawiera przepisy przewidujące konieczność przeprowadzenia postępowania „reautoryzacyjnego” dla instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego, które uzyskały zezwolenia na gruncie PSD2.
 3. Podnosi wymagane kwoty kapitału założycielskiego przy świadczeniu poszczególnych usług płatniczych w ten sposób, że:
  • jeżeli instytucja płatnicza świadczy jedynie usługę przekazu pieniężnego, jej kapitał nie może być w żadnym momencie niższy niż 25 000 EUR;
  • jeżeli instytucja płatnicza świadczy usługę inicjowania płatności, jej kapitał nie może być w żadnym momencie niższy niż 50 000 EUR;
  • jeżeli instytucja płatnicza świadczy którąkolwiek z usług płatniczych, o których mowa w pkt 1–4 załącznika I do Projektu PSD3, jej kapitał nie może być w żadnym momencie niższy niż 150 000 EUR;
  • jeżeli instytucja płatnicza świadczy usługi związane z pieniądzem elektronicznym, jej kapitał nie może być w żadnym momencie niższy niż 400 000 EUR.
 4. Projekt PSD3 wprowadza dodatkowe wymogi w zakresie treści wniosku o uzyskanie zezwolenia na działalność w charakterze instytucji płatniczej. Nowością jest dodanie wymogu przedkładania wraz z wnioskiem planu likwidacji w przypadku upadłości instytucji płatniczej.
 5. Dodano odrębną definicję legalną dystrybutorów, tj. osób dystrybuujących lub wykupujących pieniądz elektroniczny, regulując działalność takich podmiotów.
 6. Przewiduje, że operatorzy bankomatów świadczący usługi wypłaty gotówki, którzy nie prowadzą rachunków płatniczych i nie świadczą innych usług płatniczych, nie podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia, będą jednak podlegać wymogowi rejestracji przed rozpoczęciem działalności.
 7. Przewiduje opracowanie regulacyjnych standardów technicznych (ang. Regulatory Technical Standards) (RTS) dotyczących m.in.:
  • wniosku o udzielenie zezwolenia,
  • wymogów ochrony środków pieniężnych,
  • prowadzenia i utrzymywania centralnego rejestru elektronicznego.
 8. Przewiduje opracowanie wykonawczych standardów technicznych (ang. Implementing Technical Standards) (ITS) dotyczących szczegółów i struktury informacji przekazywanych przez właściwe organy krajowe, w tym standardów i formatów danych na potrzeby rejestru EUNB.

PSD3 wejdzie w życie po 20 dniach od publikacji, a państwa członkowskie przyjmują i publikują ją najpóźniej 18 miesięcy do dnia jej wejścia w życie.

Dyrektywa PSD3 - co dostarczamy
Dyrektywa PSD3 – co dostarczamy
Dyrektywa PSD3 - spis treści
Dyrektywa PSD3 – spis treści

Kalendarz kamieni milowych

 • 2023.06.29 ogłoszenie projektu dyrektywy PSD3 (przejdź)
 • 2023.07.05 projekt dyrektywy PSD3 przekazany Radzie
 • 2024.04.23 przyjęcie projektu dyrektywy PSD3 przez Parlament Europejski
Zobacz także:
Data Act

dostęp do danych - cyfryzacja - obowiązki dostawców

Data Act
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)

usługi - licencje

Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)
Rozporządzenie DORA (2020-2023*)

regulacje ICT - nadzór ostrożnościowy - nadzór paneuropejski

Rozporządzenie DORA (2020-2023*)
Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)

zdolność kredytowa - ESG

Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)
Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

ustawa lombardowa

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)

outsourcing - kary - usługi płatnicze

Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)
Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

środki bezpieczeństwa finansowego - online ID - AMLA (organ paneuropejski AML)

Pakiet AML/CFT (2021-2023*)
Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)

sektor prywatny - europejskie portfele tożsamości cyfrowej

Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)
Europejskie zarządzanie danymi (DGA)

usługi udostępniania danych - altruistyczne podejście do danych

Europejskie zarządzanie danymi (DGA)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841