Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022)

Rozporządzenie w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru
[DLT Pilot Regime]

Podsumowanie

Celem Rozporządzenia jest stworzenie warunków do dostarczania usług na potrzeby obrotu instrumentami finansowymi z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru (DLT). Rozporządzenie jest odpowiedzią na postulaty rynku, iż dotychczasowe, unijne i krajowe uregulowania tych usług, nie pozwalają na ich świadczenie w oparciu o DLT bez ryzyka prawnego. Ponieważ rozporządzenie przewiduje znaczące odstępstwa od aktualnych wymogów, co zaburza regułę neutralności technologicznej norm prawnych, zakres zastosowania instrumentów rozporządzenia jest ograniczony.

Wpływ 

Rozporządzenie umożliwia obrót instrumentami finansowymi w całkowicie nowy sposób, przełamujący wiele dotychczasowych dogmatów. Dzięki rozporządzeniu firmy inwestycyjne działające na podstawie zezwolenia oraz operatorzy rynków regulowanych w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (w Polsce domy maklerskie oraz spółki prowadzące rynek regulowany), po uzyskaniu od właściwego organu nadzoru dodatkowego zezwolenia, od marca 2023 mogą świadczyć usługi wobec instrumentów finansowych DLT z odstępstwami wobec zasad ogólnych określonych w rozporządzeniu. Najważniejszymi odstępstwami jest możliwość łącznego świadczenia przez jeden i ten sam podmiot usług z zakresu obrotu i rozrachunku, możliwość uczestniczenia w obrocie bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, brak obowiązku raportowego z art. 26 MiFIR.

Rozporządzenie przewiduje jednocześnie istotne ograniczenia swojego zasięgu czasowego i przedmiotowego. Dostawca może świadczyć maksymalnie przez 6 lat usługi z powyższymi odstępstwami. Z dobrodziejstw rozporządzenia mogą korzystać wyłącznie instrumenty finansowe DLT, czyli wydane, zarejestrowane, przenoszone i przechowywane w infrastrukturze DLT, zasadniczo akcje, obligacje i UCITS. Całkowita wartość rynkowa wszystkich instrumentów finansowych, które zostały dopuszczone do obrotu u dostawcy lub zostały przez dostawcę zarejestrowane, nie może przekraczać 6 mld EUR, a ponadto nie mogą zostać przekroczone kryteria dla poszczególnych emisji (przykładowo dla akcji limit EUR 500 mln kapitalizacji rynkowej emitenta).

Rozporządzenie otwiera pole do znaczących innowacji i obserwowania ich w praktyce. W razie pozytywnych doświadczeń z usługami świadczonymi na zasadach określonych w rozporządzeniu, w długim okresie oczekiwać należy rozszerzenia rozwiązań rozporządzenia na całość obrotu.

Szczegóły:
Rozporządzenie pilotażowe DLT - FAQ
Rozporządzenie pilotażowe DLT – FAQ
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022) - co dostarczamy
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022) – co dostarczamy
Rozporządzenie Pilotażowe DLT - spis treści
Rozporządzenie Pilotażowe DLT – spis treści

Kalendarz kamieni milowych

Zobacz także:
Rozporządzenie MiCA (2020-2023*)

ICO - stablecoins - usługi dla tokenów (CASP)

Rozporządzenie MiCA (2020-2023*)
Rozporządzenie DORA (2020-2023*)

regulacje ICT - nadzór ostrożnościowy - nadzór paneuropejski

Rozporządzenie DORA (2020-2023*)
Nowelizacja przepisów ogólnych o prawach konsumenta

Omnibus - platformy handlowe - dyrektywa cyfrowa i towarowa

Nowelizacja przepisów ogólnych o prawach konsumenta
Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)

zdolność kredytowa - ESG

Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)

outsourcing - kary - usługi płatnicze

Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)
Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

środki bezpieczeństwa finansowego - online ID - AMLA (organ paneuropejski AML)

Pakiet AML/CFT (2021-2023*)
Digital Single Market (2020-2023*)

DMA - DSA - DGA - eIDAS - AI

Digital Single Market (2020-2023*)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841