Co DLK dostarczy przy licencji ECSP

ETAP WERYFIKACJI

 • ocena potrzeb Wnioskodawcy i możliwości świadczenia przez niego usług samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej
 • przegląd koncepcji biznesowej i zasobów założycieli pod kątem możliwości ubiegania się o licencję ECSP
 • analiza jurysdykcji pod względem „przyjazności” środowiska regulacyjnego dla ECSP
 • wdrażanie niezbędnych zmian korporacyjnych, m.in. w celu sprostania wymogom ostrożnościowym lub usunięcia ryzyka konfliktu interesów

ETAP PRZYGOTOWANIA

 • analiza i kwalifikacja planowanych usług finansowania społecznościowego lub już świadczonych usług w kontekście dostosowania ich do wymogów licencji ECSP, w tym ustalenie skali, charakteru i obszaru planowanej działalności

ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ

 • wzorcowy program działania ECSP
 • wzorcowe procedury wewnętrzne (procedury zarządzania ryzykiem, procedury księgowe, opis zasad zarządzania i mechanizmów kontroli wewnętrznej, opis systemów, zasobów i procedur na potrzeby kontroli i ochrony systemów przetwarzania danych, opis ryzyk operacyjnych, plan ciągłości działania, opis zasad wewnętrznych stosowanych w celu zapobiegania konfliktom interesów, procedury outsourcingu, rozpatrywania skarg klientów, procedury służące weryfikacji kompletności, prawidłowości i jasności informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych, procedury w odniesieniu do limitów inwestycyjnych dla inwestorów niedoświadczonych) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
 • asysta w operacjonalizacji wzorcowej dokumentacji
 • wytyczne dotyczące dokumentacji koniecznej do zgromadzenia przez Wnioskodawcę, potwierdzającej dobrą opinię, posiadanie wystarczającej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, aby zarządzać ECSP przez osoby fizyczne zarządzające Wnioskodawcą
 • wyliczenie wymaganych i posiadanych ostrożnościowych środków ochrony wraz ze sporządzeniem ich opisu na potrzeby wniosku
 • asysta w pozyskaniu polisy ubezpieczeniowej lub porównywalnej gwarancji
 • wniosek do właściwego organu o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako ECSP

ETAP POSTĘPOWANIA

 • okresowa komunikacja z organem co do postępów sprawy
 • sporządzenie odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów
 • wykonanie dostosowań, których organ wymaga w trakcie postępowania
 • uzyskanie licencji (w tym uzyskanie formalnego potwierdzenia otrzymania licencji wraz z ustaleniem daty licencji)

ETAP ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

 • asysta w aktualizacji informacji w rejestrach, pismach, na stronach www
 • asysta w sporządzaniu arkusza kluczowych informacji
 • wytyczne co do obsadzenia wszystkich stanowisk i funkcji oraz zmiany rejestrowe
 • warsztat dotyczący wykonywania procedur wewnętrznych
 • instrukcja uiszczania opłat nadzorczych
 • instrukcja wykonywania obowiązków raportowych i sprawozdawczych
Zobacz także:
Wymogi i etapy licencji Crowdfunding (ECSP)

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji Crowdfunding (ECSP)
Przygotowanie do licencji Crowdfunding (ECSP)

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji Crowdfunding (ECSP)

Dowiedz się więcej.

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

+48 22 652 26 18

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841