Co DLK dostarcza przy licencji CASP

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

 • ocena zgodności podmiotu i aktualnych usług z wymogami licencji CASP (procedury i polityki, kapitały i fundusze, modele współpracy z partnerami, umowy i regulaminy z użytkownikami)
 • set-up korporacyjny lub wdrożenie zmian korporacyjnych (podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany w organach spółki)
 • kwalifikacja prawna usług pod kątem przyporządkowania ich do konkretnych usług związanych z kryptoaktywami
 • opracowanie opisów i schematów usług

ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ

 • wzorcowy program działania określający rodzaje usług w zakresie kryptoaktywów do uzupełnienia przez Zleceniodawcę (w zakresie danych liczbowych oraz konkretnych rozwiązań i zamierzeń)
 • wzorcowe procedury wewnętrzne (zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, AML/CFT, strategia bezpieczeństwa w formie języka niespecjalistycznego, outsourcing, dane statystyczne, BCP, zarządzanie incydentami, reklamacje, wyodrębnianie kryptoaktywów i środków pieniężnych klienta, organizacja i zarządzanie, etatyzacja, konflikty interesów) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
 • wzorcowe procedury wewnętrzne odpowiednie dla konkretnych usług, które mają być świadczone (opis rozwiązań operacyjnych oraz procedura wykrywania nadużyć na rynku w przypadku prowadzenia platformy obrotu, polityka wykonywania zleceń jeśli CASP ma zamiar realizować zlecenia dotyczące kryptoaktywów w imieniu klientów oraz inne właściwe dokumenty i procedury) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
 • wzorcowe umowy ramowe (regulaminy) świadczenia usługi w zakresie kryptoaktywów
 • wzorcowa umowa outsourcingowa
 • asysta w operacjonalizacji wzorcowej dokumentacji
 • formularze dedykowane dla osób zarządzających i udziałowców Zleceniodawcy służące zebraniu informacji rękojmiowych (wykształcenie, doświadczenie, historia)
 • wytyczne dotyczące dokumentacji koniecznej do zgromadzenia przez Zleceniodawcę (zaświadczenia, oświadczenia, dokumenty)
 • pozyskanie zaświadczeń o niekaralności w imieniu Zleceniodawcy
 • wyliczenie wymaganych i posiadanych funduszy własnych na podstawie danych dostarczonych przez Zleceniodawcę
 • wniosek do organu nadzorczego o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług jako CASP

ETAP POSTĘPOWANIA

 • okresowa komunikacja z organem co do postępów sprawy
 • sporządzenie odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów
 • wykonanie dostosowań, których organ wymaga w trakcie postępowania
 • uzyskanie licencji (w tym uzyskanie formalnego potwierdzenia otrzymania licencji wraz z ustaleniem daty licencji)

ETAP ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

 • asysta w aktualizacji informacji w rejestrach, pismach, na stronach www
 • wytyczne co do obsadzenia wszystkich stanowisk i funkcji oraz zmiany rejestrowe
 • warsztat dotyczący wykonywania procedur wewnętrznych
 • instrukcja uiszczania opłat nadzorczych
 • instrukcja wykonywania obowiązków raportowych i sprawozdawczych
 • negocjacje umów związanych z rozpoczęciem działalności (rachunek bankowy, gwarancje etc.)
Zobacz także:
Przygotowanie do licencji ART

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji ART
Co DLK dostarcza przy licencji ART

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji ART
Wymogi i etapy licencji ART

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji ART
Wymogi i etapy licencji CASP

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji CASP
Przygotowanie do licencji CASP

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji CASP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841